Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” to Brylant Polskiej Gospodarki 2017

Ponad dwadzieścia lat temu SM „Nowa” w Jastrzębiu-Zdrój dołączyła do wielkiej spółdzielczej rodziny, powstała w okresie transformacji ustrojowej w celu zabezpieczenia właściwego zarządzania nieruchomościami stanowiącymi dotychczasową własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A.

Obecnie zasoby zarządzane przez Spółdzielnię posadowione są na obszarze 83 ha zabudowanym 141 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 708 201 m² i 12 pawilonami usługowo-handlowymi.  Nieruchomości te położone są na terenie gmin: Jastrzębie-Zdrój, Żory, Zebrzydowice i Suszec.

U podstaw swojej działalności Spółdzielnia postawiła sobie za cel zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w zakresie niedrogiego i bezpiecznego zamieszkiwania. W związku z tym przez dotychczasowy okres działalności wszelkie starania czynione były w celu podnoszenia komfortu zamieszkiwania mieszkańców w zarządzanych zasobach oraz poprawy estetyki budynków. Szczególna troska Zarządu dotyczy również nieustannego rozwoju kadry oraz systemu zarządzania. Dlatego wdrożony został system zarządzania jakością jako nowoczesny instrument w kierowaniu Spółdzielnią – od 2002 roku posiada ważny Certyfikat Jakości w zakresie Zarządzania nieruchomościami – poddawany stałym audytom.
Władze Spółdzielni postawiły na planowe i dalekosiężne podejście do gospodarki remontowej i utrzymania budynków we właściwym stanie technicznym, dlatego przyjęto Strategię Rozwoju na lata 2005 – 2015, a strategiczne kierunki działań w oparciu o potrzeby remontowe i modernizacyjne zostały wytyczone jako:
– likwidacja wyrobów zawierających azbest,
– termomodernizacja budynków,
– modernizacja dźwigów osobowych,
– utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym obejmującym remont pokryć dachowych, wykonanie izolacji wodochronnych ścian fundamentowych, malowanie klatek schodowych.

Wykonanie głównych przedsięwzięć i prowadzenie prac mających na celu bezpieczne i komfortowe zamieszkiwanie musiało mieć źródła finansowania. Bieżące remonty finansowane są z odpisu na fundusz remontowy, natomiast do wykonania pierwszych dwóch przedsięwzięć Zarząd poszukiwał źródeł finansowania poza Spółdzielnią i stąd wieloletnia współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ubieganie się o pozyskanie środków unijnych. W 2011 r. projekt pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców osiedli w Jastrzębiu-Zdroju i Żorach – eliminacja i utylizacja azbestu” wygrał konkurs, w wyniku czego Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę 4,3 mln zł.

W roku 2015 przyznane zostały nam certyfikaty za wykonane w latach 2011-2015 zadania termomodernizacyjne oraz modernizacje systemu oświetleń na klatkach schodowych. Białe Certyfikaty to zbywalne prawa majątkowe, co w praktyce oznacza dodatkowe środki finansowe, które zostaną przeznaczone na spłatę wykonanych lub na realizację nowych zadań termomodernizacyjnych.

W 2016 r. przyjęta została Strategia rozwoju na kolejne lata – do 2026 r. zawierająca cele strategiczne, na których opierać się będzie dalszym działanie spółdzielni:
I. Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez SM „Nowa” wraz z otoczeniem
i infrastrukturą zgodne z wymogami bezpieczeństwa ludzi i mienia,
II. Osiąganie wysokiego poziomu jakości pracy i podnoszenie poziomu obsługi lokatorów,
III. Budowanie więzi społecznych i integracji mieszkańców.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” w Jastrzębiu-Zdrój została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w X edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

12 czerwca 2018 r. na VI Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie Władysław Dydo, Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu Zdroju (na zdjęciu w środku), odebrał dyplom i statuetkę X edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2017. Wręczyli je mgr Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu (z lewej) i mgr inż. Roman Żabiński, dyrektor Klubu Nowoczesnego Biznesu.