P.U. CLEAN – BUD to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2023

Przedsiębiorstwo Usługowe Clean – Bud sp. j. Jaroslaw Romanowski, Hanna Romanowska w Gdyni została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023 i XVI edycji Konkursu Efektywna Firma 2023 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2023 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 19,5 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2023.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021 i 2022 r. osiągnął poziom 12,7 proc.  To dało mu tytuł Efektywna Firma 2023.

P.U. CLEAN – BUD powstało w 1988 r., by pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z należytym utrzymaniem stanu sanitarnego obiektów.

Przedsiębiorstwo tworzą ludzie posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzątania i gospodarki odpadami oraz rekultywacji zieleni, którzy za podstawowy cel stawiają sobie uzyskanie pełnego zadowolenia klienta przez wysoka jakość kompleksowo świadczonych usług, przy spełniających jednocześnie oczekiwaniu zleceniodawców – warunkach finansowych.

Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN – BUD dysponuje niezbędnym zapleczem technologicznym i finansowym pozwalającym na sprostanie wszelkim wymaganiom klientów oraz posiada głęboką wiedzę i doświadczenie, dzięki któremu potrafi zaproponować najlepsze z punktu widzenia klienta rozwiązania.

Oferuje usługi w zakresie:

  • Utrzymywanie czystości i porządku obiektów, sprzątania klatek schodowych pomieszczeń biurowych, hal przemysłowych, mycia okien i elewacji. Dysponuje profesjonalnymi urządzeniami do mycia i czyszczenia posadzek, mycia pod wysokim ciśnieniem.
  • Kompleksowego utrzymania terenów zieleni (zakładanie, pielęgnacja i rekultywacja trawników i rabat, przycinanie drzew i krzewów, ciecie żywopłotów, koszenie trawy).
  • Naprawy ławek parkowych i urządzeń na placach zabaw.
  • Zimowego odśnieżania chodników, ulic i terenów przyległych.
  • Drobnych prac remontowo – budowlanych.
  • Wywozu nieczystości stałych komunalnych i nietypowych wielkogabarytowych, gruzu, ziemi, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpady niebezpieczne (papa, azbest).
  • Oczyszczania mechanicznego parkingów, chodników, dróg.
  • Świadczenia usług transportowych.

Koszty świadczonych usług ustalone są w oparciu o indywidualne negocjacje, w zależności od zakresu i częstotliwości prac.

Świadczy usługi na terenie Gdańska, Pruszcza Gdańskiego, Sopotu, Gdyni, gmin Tczew, Subkowy i Żukowo.

Więcej informacji o firmie pod adresem https://www.clean-bud.pl

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2023 r.

C/Z: 6,7

C/WK: 0,95

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2023 r.

Autor: Jerzy Krajewski